Facebook

Beskidzkie Centrum Kształcenia Dorosłych
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Budynek Zespołu Szkół im. W. Goetla
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5
e-mail: bncdn@poczta.fm
tel/fax: (33) 874 45 36

Zapisz się na kurs przez Internet

NAZWA Przygotowanie pedagogiczne
KATEGORIA Studia podyplomowe
STATUS Trwa rekrutacja
LICZBA GODZIN 350
CENA 2 600 zł
ADRESACI

Studia kierowane są do absolwentów studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), lecz nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego, nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych do wykonywania zawodu nauczyciela.

ZAKRES

Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie:

 • posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się
 • posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej, podpartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu
 • posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów
 • wykazuje umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów
 • umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces
 • charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności
 • jest praktycznie przygotowany do realizacji zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela
PROGRAM

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • podstawy oceniania i monitorowania osiągnięć szkolnych uczniów
 • wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i społecznej
 • wybrane zagadnienia pedagogiki ogólnej i szkolnej
 • praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela
DODATKOWE INFORMACJE

Czas trwania studiów: 3 semestry, 500 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 150 godz. praktyki pedagogicznej w wybranej placówce oświatowej).

Wymagania stawiane kandydatom przy przyjmowaniu na studia podyplomowe:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe
 • złożenie kwestionariusza osobowego
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • złożenie kserokopii dowodu osobistego

Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Teraz możesz zapisać się na kurs przez Internet!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a my skontaktujemy się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną.