Facebook

Beskidzkie Centrum Kształcenia Dorosłych
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Budynek Zespołu Szkół im. W. Goetla
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5
e-mail: bncdn@poczta.fm
tel/fax: (33) 874 45 36

Zapisz się na kurs przez Internet

NAZWA Przygotowanie pedagogiczne - Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela
KATEGORIA Studia podyplomowe
STATUS Trwa rekrutacja
LICZBA GODZIN 515
CENA 3200 zł
ADRESACI

 Studia adresowane do 

 • absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich, do studentów studiów II stopnia, zatrudnionych lub planujących podjąć zatrudnienie na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego (nauczyciel przedmiotu, wychowawca świetlicy, internacie, bursie, opiekun, trener, instruktor, bibliotekarz itp.; oprócz psychologów szkolnych
 • absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich, do studentów studiów II stopnia, mających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (np. ukończone studia z zakresu historii, geografii, matematyki, filologii polskiej lub obcej itp.) zatrudnionych bąż planujących podjąć zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przedmiotu
ZAKRES

Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie:

 • posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się
 • posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej, podpartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu
 • posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów
 • wykazuje umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów
 • umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces
 • charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności
 • jest praktycznie przygotowany do realizacji zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela
PROGRAM

365 godzin + 150 godzin praktyk

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • podstawy oceniania i monitorowania osiągnięć szkolnych uczniów
 • wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i społecznej
 • wybrane zagadnienia pedagogiki ogólnej i szkolnej
 • praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela
DODATKOWE INFORMACJE

Czas trwania studiów: 3 semestry, 515 godzin (365 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 150 godz. praktyki pedagogicznej w wybranej placówce oświatowej).

Wymagania stawiane kandydatom przy przyjmowaniu na studia podyplomowe:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe
 • złożenie kwestionariusza osobowego
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • złożenie kserokopii dowodu osobistego

 

Teraz możesz zapisać się na kurs przez Internet!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a my skontaktujemy się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną.