{"id":"246","id_school":"1","content":"

Studia podyplomowe <\/span>OFERTA NA WRZESIE\u0143\/PA\u0179DZIERNIK 2022<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA<\/span><\/a> - edukacja i rehabilitacja osób z niepe\u0142nosprawno\u015bci\u0105 intelektualn\u0105<\/span><\/strong><\/span><\/span> <\/strong><\/span><\/span> - <\/span>trwa rekrutacja<\/span><\/p>\r\n\r\n

P<\/span><\/a><\/strong><\/span><\/span>RZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE (psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczycie)<\/strong><\/span><\/span> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span>- SPOTKANIE ORGANIZCYJNE <\/span>22.09.2022 godz. 16.00<\/strong><\/p>\r\n\r\n

LOGOPEDIA <\/strong><\/span><\/span>4 semestry - trwa rekrutacja - SPOTKANIE ORGANIZCYJNE <\/span>23.09.2022 godz. 15.00<\/strong><\/p>\r\n\r\n

EDUKACJA, REWALIDACJA I WSPOMAGANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI SPECTRUM AUTYZMU<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/span>- trwa rekrutacja - SPOTKANIE ORGANIZCYJNE 23.09.2022 godz. 15.00<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

D<\/a>IAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA INDYWIDUALNA Z ARTETERAPI\u0104<\/span><\/strong><\/span><\/span> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span><\/p>\r\n\r\n

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA<\/strong><\/span><\/span> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span><\/p>\r\n\r\n

INTEGRACJA SENSORYCZNA<\/strong><\/span> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span><\/p>\r\n\r\n

ZARZ\u0104DZANIE O\u015aWIAT\u0104<\/span><\/a><\/strong><\/span><\/span> <\/span><\/span>- trwa rekrutacja <\/span><\/p>\r\n\r\n

HISTORIA<\/strong><\/span><\/span><\/a> DLA NAUCZYCIELI<\/span> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span><\/p>\r\n\r\n

BIOLOGIA<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/span>DLA NAUCZYCIELI <\/span>- trwa rekrutacja <\/span><\/p>\r\n\r\n

GEOGRAFIA <\/strong><\/span>DLA NAUCZYCIELI <\/span>- trwa rekrutacja <\/span><\/p>\r\n\r\n

F<\/span><\/a><\/strong><\/span><\/span>IZYKA <\/strong><\/span><\/span>DLA NAUCZYCIELI <\/span>- trwa rekrutacja <\/span><\/p>\r\n\r\n

CHEMIA<\/strong><\/span><\/span><\/a> DLA NAUCZYCIELI<\/span> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span><\/p>\r\n\r\n

PRZEDSI\u0118BIORCZO\u015a\u0106<\/strong><\/span> DLA NAUCZYCIELI<\/span> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span><\/p>\r\n\r\n

WCZESNE NAUCZANIE J\u0118ZYKA ANGIELSKIEGO W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM<\/strong><\/span><\/span><\/a>  <\/span>- trwa rekrutacja <\/span><\/p>\r\n\r\n

BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA<\/span><\/a><\/strong><\/span><\/span> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span><\/p>\r\n\r\n

PEDAGOGIKA LECZNICZA I TERAPEUTYCZNA<\/span><\/strong><\/span><\/span> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/div>\r\n","created_at":"2022-04-20 16:52:18","updated_at":"2022-09-17 11:30:04"}